Programa d’estudis

DISSENY CURRICULAR

  • P4 i P5
  • Nivell Elemental
  • Nivell Mitjà
  • Aula d’Adults
  • Preparació per a proves d’accés a nivell Professional o Superior de Música
  • P4 i P5

Iniciació musical en petit grup de 4 a 6 alumnes. Un cop a la setmana. Descobriment del món de la música, els objectes sonors i els petits instruments, aprendre a cantar en grup, a seguir un mateix ritme i una mateixa entonació. Treball i vivència lúdica a partir dels elements més primaris de la música: el timbre, la dinàmica, l’alçada, el ritme, la pulsació, la coordinació motora i l’expressió emocional. Tot plegat en un ambient relaxat i en una aula especialment equipada per aquests objectius.

  • Nivell Elemental

El Nivell Elemental , de primer a sisè de primària, segueix un criteri troncal per a tots els alumnes que ho desitgin amb la finalitat d’assegurar una base sòlida de llenguatge musical i el coneixement bàsic de la tècnica d’un instrument. Es tracta de 45′ de llenguatge musical en petit grup. L’instrument es fa en mòduls de 30’ als 45’ setmanals que cada professor gestiona de manera individual, col·lectiva o combinant les dues. Progressivament s’incorporen algunes activitats complementàries que no tots els alumnes faran en funció del seu rendiment, aptituds i disponibilitat horària: orquestres, conjunts instrumentals.

  • Nivell Mitjà

De 12 a 18 anys. El disseny curricular deixa de ser troncal i es converteix en un programa obert i essencialment optatiu segons l’interès i la dedicació que vulgui posar-hi cada alumne. Es recomanen especialment activitats instrumentals pràctiques i col·lectives com big band, ensemble d’instrument, cor, classe col·lectiva, combos, Work Shops, etc.

  • Aula d’Adults

A partir dels 18 anys cursos regulars programa totalment lliure. Ofertes de tallers instrumentals, vocals, teòrics, tècnics, culturals, bàsicament en grup. Especial atenció a grups específics com mestres, pares de la pròpia escola, antics alumnes, gent gran o nou vinguts amb coneixements adquirits al seu país d’origen. Adaptació personalitzada al nivell i d’interès de cada alumne i cada grup. A partir de 45 minuts setmanals.

  • Preparació per a proves d’accés a nivell Professional o Superior de Música

Els alumnes que optin per començar els estudis reglats Professional o Superior hauran de superar la prova d’accés que anualment convoca el Departament d’Educació i realitzar íntegrament el currículum que, en aquest cas sí, determina la pròpia administració.